Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Herz Medical Instruments

1 Postanowienia ogólne

 1. Herz Medical Instruments to nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie herzmedical.pl prowadzonego przez spółkę Goodwill Brands Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce (05-220), przy ul. Jacka Woronieckiego 6e/2. NIP: 1251767840, REGON: 528586267,,
  Dane kontaktowe: kontakt@herzmedical.pl
  Tel. 796 989 252
  (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 2. Regulamin sklepu internetowego udostępniany jest cały czas na stronie internetowej herzmedical.pl w sposób umożliwiający każdemu Klientowi na jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

2 Ceny produktów i dostępne metody płatności

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Herzmedical.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Transport towarów na terenie Polski jest bezpłatny. Jeżeli kupujący wskazał miejsce dostawy znajdujące się poza terytorium Polski, transport wyceniany jest indywidualnie,
 3. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny – dostarczany fizycznie wraz z przesyłką. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT winna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Kupującego danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz pełnych danych firmy woli zawarcie umowy sprzedaży jako przedsiębiorca. Informacje te przedsiębiorca powinien podać w polu uwagi podczas składania zamówienia. Kupujący obowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, nie później niż w terminie 6 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia. Wyjątek stanowią zamówienia złożone z opcją płatności za pobraniem.

Kupujący ma do dyspozycji następujące formy płatności:

 1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w wybranej placówce Poczty Polskiej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 2. Przelewem – tradycyjna forma płatności. Kupujący po złożeniu zamówienia, otrzymuje mailowo numer rachunku, na który należy dokonać płatności. Zamówienie jest przekazane do realizacji z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedającego.
 3. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana operatora płatności.

3 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. O przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu dostępności produktu i akceptacji oferty Kupującego, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Kupującego po skompletowaniu zamówienia.
 3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym/Konsumentem a Herzmedical.pl, potwierdzi Kupującemu/Konsumentowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Kupującego/Konsumenta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Kupującemu/Konsumentowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Kupującego/Konsumenta. Ponadto, umowa zawarta pomiędzy stronami ma charakter terminowy, i trwa przez czas realizacji zamówienia.
 5. Po zawarciu umowy sprzedaży, sprzedający na wskazany przez kupującego adres mailowy przekaże w formie elektronicznej dokument sprzedaży – fakturę zakupu. 

4 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących ze sklepem firm kurierskich.
 2. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy produktu na terenie Polski. W przypadku zamówienia złożonego z poza terytorium Polski, koszty transportu będą wyceniane indywidualnie.
 3. Czas dostawy produktów to czas potrzebny na skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy przez firmę kurierską. Może on wynieść od 2 do 6 dni roboczych. Liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie. Jeżeli kupujący wybrał opcję transportu za pobraniem czas dostawy liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep Herzmedical.pl.
 4. Jeżeli kupujący wybrał opcję zapłaty zwykłym przelewem, czas może się wydłużyć o 2-3 dni jeżeli kupujący w tytule przelewu nie wpisał numeru zamówienia.

5 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

 1. Herzmedical.pl ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:
  • w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@herzmedical.pl
  • pisemnie na adres podany w § 1 Regulaminu
 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, datę ujawnienia wady.
 4. Kupujący powinien na koszt sprzedającego dostarczyć sprzedawcy wadliwy towar w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie zasadności żądania kupującego / konsumenta. Naprawiony/wymieniony produkt wysyłany jest do konsumenta na koszt sprzedawcy jeżeli uznał żądania za uzasadnione.
 5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie 14 ni od jej otrzymania, na adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli sprzedający nie ustosunkuje się do żądań w przeciągu 14 dni, oznacza to iż uznał żądania za uzasadnione.
 6. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony albo sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

6 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje każdorazowo w opisie produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

7 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności sprzedawca na numer konta podany przez kupującego w formularzu zwrotu. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

ZWROTY PRODUKTÓW MEDYCZNYCH

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami) produkty lecznicze i wyroby medyczne (posiadające europejski certyfikat jakości CE) nie podlegają zwrotowi. (nawet gdy do zakupu doszło na odległość (np. przez Internet/telefon/email)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać na podany adres e-mail lub adres siedziby:

Goodwill Brands sp. z o.o.

Edyta Piech Ul. Jacka Woronieckiego 6e/2 05-220 Zielonka

sklep@herzmedical.pl

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia ………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………..

Data………………………………………………………………………….

Numer konta do zwrotu pieniędzy……………………………………………………

UWAGA: Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt partnera Zalando dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8 Opinie, komentarze, pytania i odpowiedzi

 1. Każdy konsument, który dokona zakupu towaru lub usługi od Herzmedical.pl ma możliwość pozostawienia swojej opinie. Informacje mogą pozytywne jak i negatywne. Niemniej jednak konsument zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:
  1. a) treść powinna dotyczyć jedynie cech lub sposobu użytkowania danego produktu lub usługi, unikając informacji dotyczących ceny (która ze względu na promocje może ulegać zmianie) oraz kwestii serwisowych;
  2. b) należy pisać wyłącznie w języku polskim. Wyjątkiem są słowa zapożyczone z języków obcych, ale używane powszechnie (np. notebook);
  3. c) należy używać języka neutralnego, bez słów uznanych za obraźliwe, które mogą być negatywnie odebrane przez innych Użytkowników/Klientów;

Herzmedical.pl zastrzega sobie prawo do opublikowania jedynie tych komentarzy, oraz opinii, które są zgodne z regulaminem, oraz prawo do publikowania tylko wybranych komentarzy/opinii.

9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu. TU LINK do podstrony o przetwarzaniu danych osobowych.

10 Wykorzystanie plików cookie

 1. Zapoznaj się z Polityką plików cookies, która jest częścią tego dokumentu. TU LINK do podstrony o przetwarzaniu danych osobowych.

11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Herzmedical.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą, a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 2. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej
 

12 Dokumenty sprzedazy (paragony/faktury)

 1. Klienci detaliczni dokonując zakupu zgadzają się na przesłanie elektronicznej formy faktury imiennej na adres mailowy podpięty do konta klienta. 
 2. Klienci firmowi podczas składania zamówienia zgadzają się na przesłanie faktury sprzedaży w formie elektronicznej na adres mailowy podpięty do konta klienta.
 3. Warunkiem wydania efaktury jest wyrażenie przez Klienta zgody. Składając zamówienie domniema się iż taka zgoda została wyrażona. Klient wyraża zgodę na  wydanie e faktury, jak i na sposób jego wydania, akceptując regulamin / warunki sprzedaży  sklepu.  Sprzedawca wydaje e fakturę Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium  elektronicznych paragonów fiskalnych.  Wydanie eparagonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w  repozytorium dokumentów systemu. Do którego czytelnego widoku Klient  uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę  na podany wzamówieniu adres e-mail Klienta.  W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien  sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.  Sprzedawca może dodatkowo wysłać jednorazowe powiadomienie do Klienta na podany  przez niego w zamówieniu numer telefonu w celu poinformowania go o fakcie wystawienia i  wydania eparagonu.

12 Postanowienia Końcowe

 1. Herzmedical.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Herzmedical.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sprzedawcę, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.